Rökning under graviditeten ökar risken för barn med hypodonti

Blivande mammor som röker under graviditeten löper större risk att föda ett barn som saknar tandanlag.

Blivande mammor som röker under graviditeten löper ökad risk att föda ett barn med hypodonti, en missbildning som innebär att en eller flera tänder inte utvecklas. Det kan forskare i Nya Zeeland visa i den första studien i sitt slag. De jämförde 83 barn som fötts med hypodonti med drygt 250 barn utan det problemet. Mammorna fick i en enkät ange sina vanor under graviditeten rörande alkohol, tobak och kaffe.

Forskarna fann en tydlig överrisk vid cigarrettrökning, men inte vid konsumtion av alkohol eller kaffe. För de kvinnor som rökte mer än tio cigaretter per dag var den justerade risken mer än fyrfaldigad.

Källa: Journal of Dental Research

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli träder en förordningsändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

– Det handlar om att underlätta lite för våra äldre. Vi vill att äldre ska ha en bra tandhälsa hela livet, då är lägre kostnader för tandvården viktigt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Behöver du hjälp med kostnadsförslag till socialen? – Låt oss hjälpa dig

För att få bistånd för tandvårdsbehandlingar behöver man oftast lämna in ett så kallat kostnadsföslag till socialen. För att vi skal kunan hälpa dig med ett sådant kostnadsföslag behöver vi undersöka dig, ta anamnes, och samla underlag för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt förslag till behandling. Nedan kan du läsa hur det går till:

  1. Du undersöks

En undersökning kostar 99kr. I undersökningen ingår kariesutredning av samtliga tänder, parodontal screening där man tittar på ditt slemhinne hälsa och tandköttets tillstånd. Vi går igenom om du har andra nödvändiga tandvårdsbehov och vi tittar även på om du har tandluckor som behöver ersättas för att förbättra din tuggförmåga.

I undersökningen ingår även 4 stycken röntgen bilder och en grundlig granskning av dessa. Om behov finns tas även kliniska fotografier kostnadsfritt.

Ibland kan man behöva komplettera med en mer omfattande röntgen tagning, en så kallad panorama bild. För det tillkommer en kostnad på 540kr.

  1. Du erhåller ett kostnadsförslag och underlagen

Du erhåller ett kostnadsförslag på vad som anses vara nödvändig tandvård. Ibland kan din handläggare behöva underlag för det kostnadsförslaget du behöver. Därför kan du behöva lämna in dem underlagen du får av oss.

  1. Skicka eller lämna in dem till din socialhandläggare

Din socialhandläggare hanterar ärendet enligt dem gällande rutiner på det socialkontoret du tillhör. Handläggningstiden kan variera och för information måste du själv vända dig till din ekonomihandläggare vid socialtjänsten.

  1. Beslut från din ekonomihandläggare på socialtjänsten

Din socialhandläggare skickar ett svar med ett beslut till dig. Ibland erhåller även vi en kopia. Om din socialhandläggare/ekonomi handläggare godkänner att erbjuda bistånd för din tandvård kan du komma in med beslutet och boka en tid för att påbörja din behandling.

  1. Behandling

Du erhåller tider och behandlas enligt terapiplanen.

  1. Betalning

Du kommer att erhålla fakturor som du kan lämna in till din handläggare vid socialtjänsten. Kom ihåg att det är ditt personliga ansvar att lämna in fakturorna även om socialtjänsten bistår med ekonomisk hjälp.

BENSKÖRHETSANALYS

Visste du att du kan utföra benskörhetsanalys hos oss på Tandcentralen?

 

Fakta om benskörhet
Benskörhet är en tyst folksjukdom som kan vara svår att upptäcka. Sjukdomen hämmar tillväxten av benvävnad inuti benet. Detta är en del av åldringsprocessen, men genom ett flertal faktorer så blir processen ibland påskyndad. Då benvävnad bryts ner snabbare än vad den byggs upp skapas små ”hålrum” i skelettet vilket gör att det har lättare för att gå av eller skadas.
Eftersom att det är en osynlig sjukdom så märker man inte av den förrän man har drabbats av ett benbrott, dessa benbrott uppstår oftast i så kallade lågenergi fall. Med det menas fall som kanske egentligen inte borde orsakat ett benbrott, ett riktmärke som användes är att fall från normal stående höjd bör inte orsaka benbrott. Det finns två faser i utvecklingen av benskörhet. När en person är på väg att bli benskör, kallas det för osteopeni. Utan åtgärd kan osteopeni utvecklas till osteoporos vilket är den medicinska beteckningen för benskörhet.
Sverige är bland dem sämsta länderna i Europa på att behandla benskörhet vilket är mycket olyckligt då det skapar stora svårigheter för dem drabbade helt i onödan.
Det uppskattade antalet av benskörhetsrelaterade frakturer ligger mellan hela 70-100 000 varje år. Den mest allvarliga frakturen är höftfrakturer, ungefär 30% av de som drabbas av en höftfraktur riskerar att avlida av komplikationer efter frakturen. När dessa siffror tas med i beräkningen orsakar höftfrakturer flera dödsfall per år än trafikolyckor och ungefär lika många dödsfall som bröstcancer. Höft och kotfrakturer kan resultera i långvariga handikapp, förlust av självständighet och kan till och med vara livshotande.

Symptom
Det är tyvärr svårt att upptäcka benskörhet då det är en så kallad tyst folksjukdom, men det finns vissa varningstecken man borde känna till. Har man ont i ryggen kan det röra sig om benskörhet. Kotorna i ryggen kan pressas samman och skapa en obehaglig ryggvärk som kan upplevas i form av en strålande smärta. Kotkompression kan sedan leda till kotfrakturer, vilket i sin tur kan visa sig genom längdminskning eller att personen i fråga kan bli kutrygg. Andra varningstecken på benskörhet kan även vara onormala benbrott vid lågenergi fall.

Riskfaktorer
I dagens samhälle är kontorsjobb allt mer vanligt vilket leder till att människor inte får den aktivitet och träning som krävs för att skelettet skall hålla sig starkt och friskt. Det finns ett antal faktorer som ökar risken för benskörhet. Dessa kan vara ett stillasittande liv, rökning, dålig kost, ärftlighet och längre behandling med kortison. Dessutom finns riskfaktorer som man inte kan påverka såsom ärftlighet. Nybildningen av benvävnad stimuleras av östrogen och därför löper kvinnor som passerat klimakteriet en större risk att bli bensköra.

Behandling
Om man gör ett benskörhetstest i ett tidigt stadie är det idag lätt att förebygga och även bota sjukdomen. Osteoporos (benskörhet) kan behandlas med och utan läkemedel beroende på stadiet av sjukdomen. Behandling utan läkemedel används ofta i en tidig fas och kan förekomma i form av D-vitamin tillskott, fysisk aktivitet och högre intag av kalciumrika produkter som t.ex. mjölk, ost och andra mejeriprodukter.
När man behandlar benskörhet med läkemedel använder man i vanliga fall bisfosfonater som motverkar de nedbrytande cellerna i benvävnaden. Bisfosfonater kan man antingen få som tablettform eller genom dropp. Tabletterna tas vanligen en gång i veckan och dropp tas vanligen en gång var sjätte månad.

Symptom
• Ryggvärk
• Längdminskning
• Ovanliga frakturer
Riskfaktorer
• Ett stillasittande liv
• Rökning
• Dålig kost
• Ärftlighet
• Längre behandling med kortison
• Kvinnor som passerat klimakteriet

BOKA TID FÖR ANALYS

 

Ring upp mig!